YOOtheme

ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

icon01.gifใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ddd

icon01.gifโปรแกรมคำนวณสัดส่วนลูกจ้างและเงินสมทบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545ddd 

       (ฐานค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณคือ 300 บาท)

icon01.gifแบบฟอร์ม พรบ. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 new

ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมddd (แรงงานที่บริษัทคัดเลือก จำนวน 20 คน)

  • เอกสารที่ต้องใช้  1.สำเนาบัตรประชาชน

ใบสมัครวิทยากรภาคปฏิบัติ ddd  (ถ้าเป็นวิทยากรคนเดิม ไม่ต้องดาวน์โหลด)

  • เอกสารที่ต้องใช้  1.สำเนาบัตรประชาชน  2.สำเนาวุฒิการศึกษา 

หลักสูตรกลาง 16 หลักสูตรddd

แบบประเมิน(เกณท์การให้คะแนน) ภาคปฏิบัติ  ddd

       ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  อนุมัติให้เปิดฝึกอบรม โครงการ  พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน   หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน รุ่นที่ 6/2558  ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 – 10  กรกฎาคม 2558 บริษัท ปาล์มฮิลส์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 25 คน วิทยากรผู้ฝึกสอนนายมกรพ์พล  พันสวัสดิวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ และมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพในธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

IMG 5276

อ่านเพิ่มเติม...

       ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  อนุมัติให้เปิดฝึกอบรม โครงการ  พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน   หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา เทคนิคการจัดการคำตำหนิของลูกค้า รุ่นที่ 1/2558  ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 – 30  มิถุนายน 2558 และวันที่ 1 – 3  กรกฎาคม 2558 โรงแรม วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 30 คน วิทยากรผู้ฝึกสอน นายชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ และมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพในธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

IMG 5224

อ่านเพิ่มเติม...

      ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  อนุมัติให้เปิดฝึกอบรม โครงการ  พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน   หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน รุ่นที่ 5/2558  ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 22 – 26  มิถุนายน 2558 บริษัท สปริงฟิลด์ รอยัล คันทรี คลับ จำกัด ตำบลสามพระยา  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี        จำนวน 30 คน วิทยากรผู้ฝึกสอน นายเรวัตร์  ชาตรีวิศิษฏ์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ และมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพในธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

IMG 5161

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  อนุมัติให้เปิดฝึกอบรม โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน   หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 – 19  มิถุนายน  2558  บริษัท ปาล์มฮิลส์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จำกัด ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำกัด จำนวน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้แรงงานไทย และผู้ประกอบกิจการมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ  เพื่อช่วยให้แรงงานสื่อสารในการทำงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการ การท่องเที่ยว และการขนส่ง

DSCN3488

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   อนุมัติให้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงาน  รุ่นที่ 3/2558  ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 – 19  มิถุนายน 2558 ตาม โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน (แรงงานในสถานประกอบกิจการ)  ณ ห้องประชุม บริษัท เดอะฮาเว่น รีสอร์ท จำกัด ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 20 คน วิทยากรผู้ฝึกสอนนายหนึ่ง นิลสาริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแรงงานในสถานประกอบกิจการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร

IMG 5119

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารฯ

photo1

นายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

เข้าระบบ

ศูนย์ช่างชุมชน

007

แผนการฝึก

calendar-google

ข้อมูลสถานฯ

ข้อมูลอัพเดท ก.พ.2555

fac

รหัสเข้าไปดูข้อมูลแจ้ง
ไว้ที่ระบบฝากไฟล์

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้33
mod_vvisit_counterเมื่อวาน122
mod_vvisit_counterสับดาห์นี้242
mod_vvisit_counterLast week233
mod_vvisit_counterเดือนนี้306
mod_vvisit_counterLast month3835
mod_vvisit_counterทั้งหมด120692

We have: 1 guests, 1 bots online
Your IP: 54.80.39.186
 , 
Today: ก.ค. 07, 2015

ค้นหาหลักสูตร

course.png

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Powered By

XHTML Validation

CSS Validation

ติดต่อเราได้ที่

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงงานจังหวัดเพชรบุรี 58 หมู่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทร 0 3247 0391

E-mail webmaster@phetburi.org

MSN: kraiwit@phetburi.org