YOOtheme

ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

icon01.gifโปรแกรมคำนวณสัดส่วนลูกจ้างและเงินสมทบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545ddd 

       (ฐานค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณคือ 300 บาท)

icon01.gifแบบฟอร์ม พรบ. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 new

ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมddd (แรงงานที่บริษัทคัดเลือก จำนวน 20 คน)

  • เอกสารที่ต้องใช้  1.สำเนาบัตรประชาชน

ใบสมัครวิทยากรภาคปฏิบัติ ddd  (ถ้าเป็นวิทยากรคนเดิม ไม่ต้องดาวน์โหลด)

  • เอกสารที่ต้องใช้  1.สำเนาบัตรประชาชน  2.สำเนาวุฒิการศึกษา 

หลักสูตรกลาง 16 หลักสูตรddd

แบบประเมิน(เกณท์การให้คะแนน) ภาคปฏิบัติ  ddd

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   อนุมัติให้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16 – 20  มีนาคม  2558 ตาม โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน (แรงงานในสถานประกอบกิจการ)  บริษัท ยายย่า จำกัด ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 21 คน วิทยากรผู้ฝึกสอนนายชัยชาติ  จินดามาตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแรงงานในสถานประกอบกิจการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร

16035801

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี อนุมัติให้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน การสร้างความสุขจากการทำงาน ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 – 16 มีนาคม 2558 ตาม โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน (แรงงานในสถานประกอบกิจการ) ณ บริษัท บิชอฟ กัมมา (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 30 คน วิทยากรผู้ฝึกสอนนายชัยชาติ จินดามาตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแรงงานในสถานประกอบกิจการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร11035811

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   อนุมัติให้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพลังแห่งการทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 – 16  มีนาคม  2558 ตาม โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน (แรงงานในสถานประกอบกิจการ)  บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 30 คน วิทยากรผู้ฝึกสอนนายเรวัฒน์  ชาตรีวิศิษฎ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแรงงานในสถานประกอบกิจการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร

11035801

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   อนุมัติให้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10 – 14  มีนาคม  2558 ตาม โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน (แรงงานในสถานประกอบกิจการ)  บริษัท เพชรบุรี สติกเกอร์ แอนด์ เทป ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 20 คน วิทยากรผู้ฝึกสอนนายมกรพ์พล  พันสวัสดิวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแรงงานในสถานประกอบกิจการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร

10035801

อ่านเพิ่มเติม...

       ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  อนุมัติให้เปิดฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 3/2558 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10 – 14  มีนาคม 2558  ณ บริษัท ไทยฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 20 คน วิทยากรผู้ฝึกสอนนาย หนึ่ง นิลสาริกา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในสถานประกอบการให้มีความสามารถและทักษะฝีมือเพิ่มขึ้นเป็นแรงงานฝีมือในกระบวนการผลิตในด้านต่าง และเพิ่มขีดความสามารถฝีมือของแรงงานไทยให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการแข่งขันกับแรงงานต่างชาติเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558

100302

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารฯ

photo1

นายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

เข้าระบบ

ศูนย์ช่างชุมชน

007

แผนการฝึก

calendar-google

ข้อมูลสถานฯ

ข้อมูลอัพเดท ก.พ.2555

fac

รหัสเข้าไปดูข้อมูลแจ้ง
ไว้ที่ระบบฝากไฟล์

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้115
mod_vvisit_counterเมื่อวาน204
mod_vvisit_counterสับดาห์นี้115
mod_vvisit_counterLast week1802
mod_vvisit_counterเดือนนี้3107
mod_vvisit_counterLast month6518
mod_vvisit_counterทั้งหมด110242

We have: 1 guests, 1 bots online
Your IP: 54.161.247.20
 , 
Today: เม.ย. 18, 2015

ค้นหาหลักสูตร

course.png

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Powered By

XHTML Validation

CSS Validation

ติดต่อเราได้ที่

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงงานจังหวัดเพชรบุรี 58 หมู่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทร 0 3247 0391

E-mail webmaster@phetburi.org

MSN: kraiwit@phetburi.org