YOOtheme

ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

icon01.gifโปรแกรมคำนวณสัดส่วนลูกจ้างและเงินสมทบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545ddd 

       (ฐานค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณคือ 300 บาท)

icon01.gifแบบฟอร์ม พรบ. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 new

ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมddd (แรงงานที่บริษัทคัดเลือก จำนวน 20 คน)

  • เอกสารที่ต้องใช้  1.สำเนาบัตรประชาชน

ใบสมัครวิทยากรภาคปฏิบัติ ddd  (ถ้าเป็นวิทยากรคนเดิม ไม่ต้องดาวน์โหลด)

  • เอกสารที่ต้องใช้  1.สำเนาบัตรประชาชน  2.สำเนาวุฒิการศึกษา 

หลักสูตรกลาง 16 หลักสูตรddd

แบบประเมิน(เกณท์การให้คะแนน) ภาคปฏิบัติ  ddd

               ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  อนุมัติให้เปิดฝึกอบรม โครงการ  พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยวสู่รายได้และการแข่งขัน   หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา เทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1/2558 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25 - 28  กุมภาพันธ์ 2558 และ  2 มีนาคม 2558  ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 25 คน วิทยากรผู้ฝึกสอน ดร.ชัยชาติ  จินดามาตย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ทักษะฝีมือ และมีทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพในธุรกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

25025801

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  อนุมัติให้เปิดฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การใช้ 5 ส กับการจัดการภายในองค์กร รุ่นที่ 1/2558 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 – 28  กุมภาพันธ์ 2558  ห้องประชุม บริษัท บิชอฟ กัมมา (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 30 คน วิทยากรผู้ฝึกสอน นายมกรพ์พล  พันสวัสดิวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในสถานประกอบการให้มีความสามารถและทักษะฝีมือเพิ่มขึ้นเป็นแรงงานฝีมือในกระบวนการผลิตในด้านต่าง และเพิ่มขีดความสามารถ/ฝีมือของแรงงานไทยให้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการแข่งขันกับแรงงานต่างชาติเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 

24025801

อ่านเพิ่มเติม...

             ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   อนุมัติให้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การทำงานเป็นทีม ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์  2558 ตาม โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน (แรงงานในสถานประกอบกิจการ)  ณ ห้องประชุม โรงแรม รายารีสอร์ทชะอำ  ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 25 คน วิทยากรผู้ฝึกสอนนายชัยชาติ  จินดามาตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแรงงานในสถานประกอบกิจการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร

23025801

อ่านเพิ่มเติม...

   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   อนุมัติให้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การทำงานเป็นทีม ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์  2558 ตาม โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน (แรงงานในสถานประกอบกิจการ)  ณ ห้องประชุม บริษัท เอเชี่ยนฟีด ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  จำนวน 30 คน วิทยากรผู้ฝึกสอนนายไพรัช  แก้ววิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแรงงานในสถานประกอบกิจการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร

 

20025801

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   อนุมัติให้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 – 21  กุมภาพันธ์  2558 ตาม โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน (แรงงานในสถานประกอบกิจการ)  ห้องประชุม ลานคนเดินบาลาเด้@แก่งกระจาน ชมรมธุรกิจท่องเที่ยวแก่งกระจาน-ลุ่มน้ำเพชรบุรี ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 20 คน วิทยากรผู้ฝึกสอนนายมกรพ์พล พันสวัสดิวง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ความเข้าใจ  ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถแรงงานในสถานประกอบกิจการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร

 

18025801

 

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้บริหารฯ

photo1

นายอนุรักษ์ อุโฆษกิจ
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

เข้าระบบ

ศูนย์ช่างชุมชน

007

แผนการฝึก

calendar-google

ข้อมูลสถานฯ

ข้อมูลอัพเดท ก.พ.2555

fac

รหัสเข้าไปดูข้อมูลแจ้ง
ไว้ที่ระบบฝากไฟล์

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้106
mod_vvisit_counterเมื่อวาน241
mod_vvisit_counterสับดาห์นี้106
mod_vvisit_counterLast week1231
mod_vvisit_counterเดือนนี้106
mod_vvisit_counterLast month4817
mod_vvisit_counterทั้งหมด100723

We have: 1 guests, 1 bots online
Your IP: 54.197.94.30
 , 
Today: มี.ค. 01, 2015

ค้นหาหลักสูตร

course.png

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Powered By

XHTML Validation

CSS Validation

ติดต่อเราได้ที่

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงงานจังหวัดเพชรบุรี 58 หมู่ 2 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทร 0 3247 0391

E-mail webmaster@phetburi.org

MSN: kraiwit@phetburi.org